STATUTUL ASOCIAŢIEI

VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA

CAP. I : DENUMIREA, NATURA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1: Denumirea prezentei asociaţii, constituită ca persoană juridică de drept privatîn temeiul O.G. nr. 26/30.01.2000, este VESPA SCOOTER CLUB ROMANIAşi este înfiinţată prin voinţa asociaţilor săi.

Art. 2: Asociaţia VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA este o organizaţie profesională neguvernamentală, fără scopuri politice sau patrimoniale, constituită prin libera asociere a membrilor săi.Art. 3: Asociaţia VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA are sediul înStrada Plaviei, nr. 34, Sector 1, Bucuresti, Romania

Sediul asociatiei va putea fi schimbat in conditiile reglementate de lege si prezentul Statut.

Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Consiliului director, prin care li se aloca un patrimoniu.

Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Consiliul director prin actul constitutiv al ei si se pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama fundatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al fundatiei.

Art. 4: Asociaţia VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA este constituită pe durată de funcţionare nelimitată.

CAP. II : SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI

Art. 5: Asociaţia  VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA este  o organizatie non-profit şi a fost constituita, de catre membrii fondatori animati de pasiunea comuna pentru scuterele Vespa, astfel incat au hotarat sa constituie in Romania o persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, pentru a promova si apara traditia si valorile perene ale scuterului de tip Vespa, reprezentate de notorietate, longevitate, stil, frumusete, competitivitate si performanta. Partenerii prezentului act constitutiv isi vor desfasura activitatea in virtutea principiului “affectio societatis”, in scopul promovarii si apararii imaginii, spiritului si valorilor perene ale Clubului, depunand toate diligentele necesare pentru realizarea obiectivelor Clubului.

Scopul fundamental al Clubului este asigurarea climatului optim, organizatoric si financiar pentru desfasurarea de activitäti sociale ce implica scuterele Vespa in Romania.

Art. 6: Asociaţia VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA pentru îndeplinirea scopului, îşi propune următoarele obiective :

 1. să promoveze inițiative care vizează coordonarea activităților de natură socială, turistica, sportiva, sau competitiva avand ca scop promovarea scuterelor Vespa, respectând toate legile în vigoare,regulamentele şi instructiunile în domeniu;
 2. să organizeze mitinguri, competitii sportive, concursuri, festivaluri, expozitii, excursii, congrese, seminarii,  conventii,și reuniuni;
 3. să promoveze și să protejeze interesele membrilor;
 4. să înființeze și să promoveze programe educaționale pentru siguranța rutieră și comportament adecvat in trafic;
 5. Dezvoltarea unei comunitati romanesti a proprietarilor de scutere Vespa. Vespa Club Romania incurajeaza si militeaza pentru folosirea in siguranta a scuterelor Vespa ca mijloc de transport, cat si pentru interactiunea libera intre toti detinatorii de scutere Vespa din Romania.
 6. Reprezentarea membrilor Clubului in relatiile cu administratia centrala si locala sau organismele guvernamentale: Primarii, consilii locale sau Inspectoratul General Al Politiei Romane, Directia Politiei Rutiere.
 7. Organizarea de intalniri ale membrilor si detinatorilor de scutere Vespa cu scopul schimbului de experienta in condusul si intretinerea scuterelor Vespa cat si cu simplul scop al socializarii intre membri.
 8. Organizarea de activitati cu scopul de a sensibiliza opinia publica si participantii la trafic cu privinta la siguranta in traffic a celor care circula pe doua roti.
 9. Crearea unei baze de informatii proprii referitoare la modelele de scuter Vespa existente in Romania.
 10. Comunicarea periodica cu distribuitorii si comerciantii de scutere Vespa sau piese de schimb pentru scuterele Vespa din Romania in vederea colaborarii nonlucrative.
 11. Participarea membrilor Clubului ca reprezentanti ai Clubului, la intalnirile altor cluburi de motociclism sau scutere.
 12. Colaborarea cu structuri si comunitati asemanatoare din tara si strainatate in vederea promovarii mersului pe doua roti.
 13. să elibereze diplome sau certificate care să ateste gradul de pregătire a membrilor cu respectarea legilor speciale în vigoare, pentru legală recunoaştere
 14. să încheie contracte şi angajamente cu membrii asociaţiei;
 15. să elibereze legitimaţii de membru, care să permită accesul acestora la activitatile asociatiei precum şi la facilităţile şi dotările asociaţiei;
 16. să asigure programe, postere, afişe şi alte publicaţii de propagandă sportivă;
 17. să elaboreze alte mijloace de acţiune necesare şi în legătură cu scopul asociaţiei;
 18. să respecte legea şi ordinea publică.

În vederea atingerii obiectivelor sale instituționale, Asociatia poate intra, de asemenea, în colaborare cu instituții culturale, organisme guvernamentale regionale, internationale  și companii private.

CAP. III : PATRIMONIUL

Art. 7: La data înfiinţării, Asociaţia VESPA SCOOTER CLUB ROMANIAare un patrimoniu de 770 (sapte sute saptezeci lei) constituit prin aportul în bani ai prezenţilor membrii asociaţi.

Art. 8: Patrimoniul poate fi majorat prin cotizaţia membrilor Asociaţiei VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA cotizaţie care se va stabili anual de către Adunarea Generală.

Art. 9: Fondurile asociaţiei se constituie din venituri din activităţi proprii, cotizaţii, dobânzi, donaţii băneşti şi materiale de la persoane fizice sau juridice, alte tipuri de donaţii, legate, subvenţii, sponsorizari, alte fonduri colectate în ţară sau străinătate de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

Art.10: Sursele de venituri proprii se obţin din:

 • cotizaţia membrilor activi;
 •  fonduri care pot decurge dintr-un excedent bilanțier;orice plăți, donații, moșteniri, contribuții sau subvenții.
 • Virare impozit 2 %
 • Atragere fonduri europene.
 • venituri realizate din organizarea unor concursuri, congrese, stagii de pregătire, publicări de cărţi sau reviste de specialitate;
 • venituri provenite din activitati proprii, finantari de Ia administratia centrala si locala pentru programe de utilitate publica;
 • vânzarea de lucrari de specialitate, materiale tehnice, echipamente sau materiale publicitare;
 • cota parte din valoarea serviciilor solicitate de diferite organisme în condiţiile respectării prezentului statut;
 • orice alte surse de venit legale.

Art. 11: Cheltuielile Asociaţiei VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA,privesc asigurarea condiţiilor de funcţionare şi cuprind, în principal :

 • organizarea stagiilor de pregătire tehnică, a concursurilor, a congreselor, a conferinţelor,  etc;
 • achiziţionarea de diverse produse necesare indeplinirii scopului asociatiei;
 • plata personalului permanent al asociaţiei
 • dotarea asociaţiei;
 • închirierea sălilor si a spatiilor de cazare in cadrul evenimentelor organizate de asociatie;
 • taxe de afiliere;
 • alte cheltuieli efectuate cu respectarea statutului, a actului constitutiv, precum şi a dispoziţiilor legale în domeniu.

Art. 12: Donaţiile şi legatele pot fi sume de bani, bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare sau alte drepturi dacă acestea sunt libere de orice sarcini. Donaţiile vor fi înscrise în registrul asociaţiei.

Art. 13: Adunarea Generală a Asociaţiei VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA, poate refuza orice donaţie sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.

CAP. IV : MEMBRII CLUBULUI. DOBÂNDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR.

Art.14 VESPA CLUB ROMANIA admite urmatoarele categorii de membri:

 • membri fondatori,
 • membri asociati,
 • membri activi si
 • membri de onoare.

Art.15 Membrii fondatori ai Asociatiei VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA sunt  persoanele care au participat la înfiinţarea Asociaţiei  şi figurează ca atare în actele de înregistrare legală.

Art.16 Poate deveni membru al VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA orice cetatean roman sau strain:

 • ce poate face dovada proprietatii unui scuter Vespa de orice tip
 • ce poate face dovada unui permis de conducere a respectivului vehicul
 • daca respecta Statutul Clubului si Regulamentul de ordine interioara si actioneazà permanent pentru realizarea scopurilor Clubului.

Art.17. Membrii asociati ai Clubului sunt admisi pe baza unei propuneri scrise, votati si aprobati de Adunarea Generală si pot face parte din Consiliul Director ulterior aprobarii votului si au dreptul de a fi alesi in organele executive ale Asociatiei. Alegerea se va face cu majoritatea de 2/3 din voturile membrilor Adunării Generale.

Membrii activi sunt persoanele care aderă la statutul asociaţiei, care acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, participă regulat la manifestările asociaţiei, o susţin şi o ajută în îndeplinirea scopului acesteia.

Membrii activi nu au drept de vot in Adunarea Generala si nu pot fi alesi  in functii de conducere ale Asociatiei.

Membrii de onoare sunt alesi de catre Adunarea Generală, la propunerea a cel putin  trei membri titulari ai Asociatiei. Alegerea se va face cu majoritatea de 2/3 din voturile membrilor Adunării Generale. Membrii de Onoare se propun si se numesc dintre personalitati romane sau straine, cu o reputatie nestirbita, care indeplinesc aceleasi conditii ca si membrii obisnuiti si care au avut o contributie deosebita la sprijinirea activitatilor asociatiei si care nu au intreprins nici o actiune de natura sa lezeze prestigiul Romaniei. Membrii de Onoare nu au drept de vot si nici dreptul de a fi alesi in organele executive ale Asociatiei

Membrii de onoare ai Clubului pot deveni persoane de mare valoare si importanta in domeniul scuterelor Vespa, care pot sprijini activitatea Clubului.

Art.18. Membrii Clubului au urmatoarele drepturi:

 • sa participe la intalnirile Asociatiei;
 • sa ia cuvantul in cadrul intalnirilor Asociatiei;
 • sa aiba acces la informatiile de ordin general care privesc Asociatia si nu numai;
 • sa participe la intalniri sau proiecte ale Asociatiei la nivel local,national sau international;
 • sa indeplineasca orice functie in cadrul proiectelor si programelor derulate de Asociatie,
 • sa se bucure de sprijinul tehnic si moral  al Clubului;
 • sa fie recompensati pentru merite deosebite in indeplinirea scopului asociatiei;
 • sa fie selectionati si sa devina membri in oricare dintre alte Cluburi Vespa locale.
 • sa se retraga din Asociatie;

Membrii fondatori si cei asociati  au in plus urmatoarele drepturi :

 • sa isi exprime votul in cadrul reuniunilor Asociatiei;
 • sa participe la Adunarea Generala
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Clubului, conform Statutului;

Art.19. Membrii Clubului au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte Actul Constitutiv, Statutul si Regulamentul Interior.
 • sa respecte hotararile adoptate de organele de conducere;
 • sa achite cotizatia anuala;
 • sa nu prejudicieze moral si material Clubul prin comportament necorespunzator;
 • sa trateze cu respect pe oricare membru al Clubului, eventualele divergente intre membrii Clubului solutionându-se prin Consiliul Director.
 • sa contribuie activ la dezvoltarea Clubului, la promovarea scuterelor Vespa in comunitate, la imbunatatirea activitatii Clubului si Ia cresterea veniturilor Clubului.

Art.20. Toti membrii Clubului au obligatia de a plati anual o cotizatie stabilita de Adunarea Generală.

Art. 21: Membrii Asociaţiei VESPA SCOOTER CLUB ROMANIApot pierde calitatea de membru şi vor fi excluşi din aceast dacă

 • nu plătesc regulat cotizaţile lasand la alegerea Consiliului Director excluderea acestora;
 • săvârşesc fapte cu caracter penal;
 • săvârşesc abateri de la normele de etică şi deontologie profesională;
 • in urma condusului fara casca, al consumului de alcool si al nerespectarii regulilor de circulatie in cadrul adunarilor de grup
 • ca urmare a dizolvarii  Clubului;
 • la cerere;
 • prin deces.

Membrii–asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au obligat faţă de asociaţie.

Art. 22: Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţii şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea activitatii Asociatiei pot fi acordate urmatoarele recompense:

 • Ø titlul de membru de onoare;
 • Ø prime, premii şi/sau alte recompense materiale sau băneşti.

Art. 23:Abaterile de la statut vor fi analizate de către comisia de disciplină, care, în funcţie de gravitatea abaterii, poate propune Consiliului Director aplicarea urmatoarelor sancţiuni:

 • Ø avertisment
 • Ø amendă;
 • Ø suspendarea temporară din activitatea sportivă;
 • Ø retragerea unor drepturi pe o perioada de timp;
 • Ø excluderea.

Cei sancţionaţi sunt obligaţi să furnizeze explicaţiile necesare în vederea discutării cazului şi adoptarea unor decizii de catre Consiliului Director.

În cazul în care cei sanctionati consideră măsurile disciplinare luate ca fiind  nestatutare sau abuzive, pot face apel la Adunarea Generala.

CAP. V : ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art. 24:Asociaţia VESPA SCOOTER CLUB ROMANIAareurmătoarele organe de conducere şi control :

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul Director;
 • Cenzorul

Art. 25: Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei VESPA SCOOTER CLUB ROMANIAşi estealcătuitădin totalitatea membrilor asociaţi.

Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra  Consiliului Director.

Adunarea Generala Anuala este convocata de catre Consiliul Director cu 30 de zile inainte de data desfasurarii.

Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata in mod exceptional de Consiliul Director cu minimum 7 zile inainte sau la cererea motivata in scris si semnata de cel putin jumatate din numarul membrilor cu drept de vot ai Clubului.

Atribuţii :

 • stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 • alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 • aprobă înfiinţarea filialelor;
 • poate modifica cu majoritate simplă de voturi actul constitutiv şi statutul asociaţiei, respectând normele legale în acest sens;
 • dizolvă şi lichidează asociaţia în condiţiile legii şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după dizolvare, cu respectarea dispoziţiilor art. 60 din O.G. 26/2000;
 • are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Cenzorului, numit in conditiile legii;
 • hotărăşte asupra demiterii sau admiterii membrilor de onoare ai asociaţiei;
 • se întruneşte cel puţin o dată pe an, cvorumul îndeplinindu-se dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unu dintre membrii asociaţi, în caz contrar revocându-se după o perioadă de 10 zile şi putând avea loc oricare ar fi numărul membrilor asociaţi prezenţi;
 • cu ocazia fiecărei adunări generale se întocmeşte un proces verbal cu modul ei de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat;
 • aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a controlului financiar;
 • stabileşte politica de investiţii a asociaţiei.

Art.26. Adunarea Generala ia hotarâri in limitele legii, actului constitutiv si statutului, care sunt

obligatorii pentru toti membrii sài, chiar a celor care au absentat sau au votat impotriva.

Hotarârile Adunarii Generale se iau prin vot secret cu majoritate simpla (jumatate plus unu) a celputin 2/3 din membrii cu drept de vot ai Clubului. In cazul neindeplinirii acestor conditii Adunarea Generala se convoaca din nou in termen de 7 zile iar hotarârile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti.

Art. 27: Consiliul Director al Asociaţiei  VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA este organul executiv de conducere al acesteia fiind alcătuit din 3 membrii aleşi prin vot de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 ani, denumiţi preşedinte, vicepreşedinte, secretar.

Consiliul Director se intruneste cel putin o data la 3 luni si este statutar când participa cel putin 2/3 din membrii sai, iar decizile se iau cu majoritate simpla.

In caz de egalitate, hotrarâtor este votul Presedintelui.

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 • convoaca Adunarea Generala a membrilor Clubului;
 • conduce activitatea Clubului pe baza unui program aprobat de Adunarea Generala potrivit mandatului primit;
 • prezinta Adunarii Generale un raport privind propria activitate pe perioada anterioara si un proiect de programe ale Clubului pentru anul urmator;
 • aproba cererile de noi membri ai Clubului;
 • reprezinta Clubul fata de membrii sai precum si fata de terti;
 • prezinta Adunarii Generale executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilantul contabil precum şi proiectul de buget pe anul viitor;
 • incheie contracte civile sau comerciale menite a obtine veniturile necesare realizarii scopurilor Clubului; decide angajarea de personal retribuit in functie de necesitatile Clubului;
 • asigura si urmareste plata cotizatiilor anuale ale Clubului si membrilor sai catre organismele la care este afiliat Clubul;
 • face propuneri de premiere a membrilor;
 • poate hotari schimbarea sediului Clubului.
 • elaboreazăregulamentul intern de funcţionare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de Adunarea Generală.

Art.28. Presedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generala prin vot secret.

Preşedintele va asigura conducerea Consiliului Director, putându-l convoca ori de câte ori este nevoie şi va reprezenta în faţa terţilor, a justiţiei, precum şi a oricăror altor organisme Asociaţia VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA putând încheia şi semna acte juridiceîn numele şi pe seama asociaţiei, iar în caz de nevoie putând angaja avocat pentru consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare;

Activitatile Presedintelui Consiliului Director sunt:

 • organizeaza si conduce activitatea Clubului in scopul aplicarii hotararilor Adunàrii Generale si a Consiliului Director;
 • asigura aplicarea si respectarea in intreaga activitate a Clubului a legislatiei in vigoare, a actelor normative precum si a normelor specifice emise de Inspectoratul General Al Politiei Romane, Directia Politiei Rutiere.
 • convoaca Consiliul Director si pregateste ordinea de zi a sedintelor acestuia;
 • prezinta Consiliului Director propuneri referitoare ta strategia de dezvoltare a activitatilor Clubului, bugetul anual de venituri si cheltuieli, situatia periodica a executiei bugetare si a bazei materiale a Clubului;
 • semneaza actele si documentele elaborate de Consiliul Director;
 • reprezinta Clubul in raportul cu autoritatile administratiei publice locale si centrale, institutiile, persoanele fizice si juridice române si straine.

Art.29. Vicepresedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generala prin vot secret.

Vicepresedintele Clubului prezinta Consiliului Director propuneri la strategia de dezvoltare a activitatii Clubului, bugetul anual de venituri si cheltuieli, Vicepresedintele preia toate atributiile presedintelui in lipsa acestuia.

Art.30. Secretarul Consiliului Director este ales de Adunarea Generala prin vot secret. In caz de lipsa sau de indisponibilitate concomitenta a presedintelui si vicepresedintelui, secretarul preia toate atributiile acestora.

 Atributiile Secretarului Consiliului Director sunt:

stabileste impreuna cu presedintele data si ordinea de zi a sedintelor Consiliului Director, pregateste materialele si lucrarile care se prezinta in fata Consiliului Director si intocmeste  procesul verbal al sedintelor;

 • Intocmeste impreuna cu presedintele documentele si actele ce urmeaza a fi prezentate in fata Adunarii Generale, autoritatilor administratiei publice locale si centrale cat si a altor institutii, persoane fizice sau juridice;
 • participa la activitatile organizate de club, urmarind si organizând activitatea de secretariat a acestora.
 • se ocupa de corespondenta integrala a clubului pe toate canalele de comunicare
 • poate sa reprezinte Clubul in raportul cu autoritatile administratiei publice locale si centrale, institutiile, persoanele fizice si juridice române si straine.

CAP. VI : GESTIUNEA ASOCIAŢIEI

Art. 31: Gestiunea Asociaţiei VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul financiar începe la 01 ianuarie şi se termină la 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an financiar care începe la data înscrierii asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 32: Gestiunea se ţine de către un contabil autorizat fiind controlată şi supusă aprobarii Adunării Generale.

Art. 33: Asociaţia poate avea atât conturi în lei cât şi în valută.

CAP VII DIZOLVAREA CLUBULUI. LICHIDAREA

Art.34. Dizolvarea Clubului VESPA CLUB ROMANIA  si pierderea calitatii de persoana juridica se face conform prevederilor legale in vigoare la data dizolvarii Clubului.

Art.35. Lichidarea – In caz de dizolvare a Clubului, lichidarea si repartizarea patrimoniului se face conform prevederilor legale in vigoare.

CAP. VIII: DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 36: Asociaţia VESPA SCOOTER CLUB ROMANIAare ştampilă, emblemă, sigiliu, antet, insignă, fanion, drapel, culori şi insemne proprii, acestea urmând a fi hotărâte ulterior.

Art. 37 Clubul va avea o emblema complexa, combinatie de reprezentari grafice si denumiri, fiind descrisa astfel: emblema este formata din sigla Clubului, adica literele Vespa Club Romania, scrise cu negru pe fond alb,  interiorul unui cerc. In partea centrala a siglei se gaseste o reprezentare a unei casti de culoare verde cu viziera ridicata, cu interiorul si marginile de culoare rosu, galben si albastru, reprezentand steagul national.

Art. 38: Prezentul statut împreună cu actul constitutiv, constituie actele care stau la baza dobândirii personalităţii juridice a Asociaţiei VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA şi înscrierii acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătorie

Art. 39. Toate situatiile neprevàzute expres in acest statut, se vor rezolva conform legii.

Asociatia “VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA”
Judecatoria Sector 1 Bucuresti Nr. 57 / 20.03.2013
Cod de identificare fiscala: 31531711
Cont IBAN RON: RO61 RNCB 0082 1343 5037 0001
Adresa: Str. Plaviei, nr. 34, Sector 1, Bucuresti, Romania, 014575
E-mail: contact@clubvespa.ro