MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                      Nr.2.321.002/3 din 17.01.2013

DIRECŢIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR

 

Având în vedere punerea în aplicare, începând cu data de 19.01.2013, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.203/2012, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor face următoarele precizări:

 

1. Programarea la examen pentru obţinerea categoriei AM se face pe baza fişei de şcolarizare pentru categoria AM, A1 sau A.

– Programarea la examen pentru obţinerea categoriei A2 se face pe baza fişei de şcolarizare pentru categoria A2 sau A.

– Proba teoretică a examenului de obţinere a categoriilor AM şi A2 este cea prevăzută pentru obţinerea categoriei A în Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, denumit în continuare ordin.

 

2.Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate având dimensiunile şi dotările conform schiţei prevăzute în anexa nr.5 din ordin, cu executarea probelor prevăzute în anexa nr.6 a aceluiaşi act normativ, sfârşitul probei consemnându-se la momentul ajungerii în punctul „Sosire”.

– Pentru susţinerea probei practice la categoria AM,  se aplică în mod corespunzător prevederile art.15 alin.(1), (2), (3), (4) lit.a) pct.2, (6) şi (7) din ordin.

– La susţinerea probei practice pentru categoria AM, este obligatorie echiparea candidatului cu casca de protecţie.

 

3.Proba practică a examenului de obţinere a categoriei A2 este cea prevăzută în ordinpentru obţinerea categoriei A.

 

4. Candidaţii care până la data de 19.01.2013 au fost declaraţi „admis” la proba teoretică şi nu au finalizat examenul pentru obţinerea permisului de conducere, vor susţine proba practică în condiţiile stabilite de legea în vigoare la data promovării probei teoretice.

– Candidaţii  care  au  efectuat  cursurile  de  pregătire  teoretică  şi  practică  pentru  categoriile A, C şi D şi care ulterior datei de 19.01.2013 nu mai îndeplinesc condiţiile de vârstă pentru obţinerea permisului de conducere corespunzător acestor categorii, pot susţine examenul, cu respectarea noilor condiţii de vârstă, după cum urmează:

a) candidaţii şcolarizaţi pentru categoria A – pentru categoriile AM şi A1, la 16 ani împliniţi şi pentru A2, la 18 ani împliniţi;

b) candidaţii şcolarizaţi pentru categoria C – pentru categoria C1, la 18 ani împliniţi;

c) candidaţii şcolarizaţi pentru categoria D – pentru categoria D1, la 21 ani împliniţi.

 

5.Documentele pentru eliberarea duplicatului se depun personal de către deţinătorul  permisului.

– Documentele necesare eliberării duplicatului sunt:

a)     fişa deţinătorului permisului de conducere completată lizibil, cu majuscule sau tehnoredactată, semnată de titular;

b)    actul de identitate al titularului, în original şi copie;

c)     dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

d)    declaraţia pe propria răspundere a titularului din care rezultă, după caz, pierderea ori furtul permisului, dată sub sancţiunea prevăzută la art.292 Cod penal;

e)     permisul de conducere în original, în cazul în care acesta nu a fost pierdut sau furat.

-Valabilitatea duplicatului nu poate depăşi data valabilităţii administrative a permisului de conducere pe care îl înlocuieşte.

– În cazul schimbării numelui, solicitantul prezintă şi documentul care atestă acest lucru, în original şi copie.

 

6. La expirarea valabilităţii administrative, eliberarea unui nou permis de conducere se efectuează pe baza următoarelor documente:

a)     fişa deţinătorului permisului de conducere completată lizibil, cu majuscule sau tehnoredactată, semnată de titular;

b)    actul de identitate al titularului, în original şi copie;

c)     dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;

d)    documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă.

e)     permisul de conducere, în original, cu excepţia cazurilor pierderii, furtului ori reţinerii acestuia de către poliţia rutieră în vederea preschimbării.

– La cererea titularului, se poate elibera un nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă şi înainte de expirarea valabilităţii administrative a permisului anterior, cu condiţia prezentării documentelor enumerate mai sus.

 

  7. În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.1.162/2010 pentru aprobarea normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, grupele de autovehicule sunt definite după cum urmează:

a) grupa 1: autovehicule din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B şi BE;

b) grupa 2: autovehicule din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv.

 

8.Nu se eliberează un duplicat sau, după caz, un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă în situaţia permiselor reţinute în vederea suspendării în condiţiile prevăzute de art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor reţinute ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate.

 

sursa: drpciv.ro

Lasa un Comentariu